Bildiri GönderimiYoğunluktan dolayı değerlendirme sürecinin uzaması nedeniyle sonuçlar 20 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır.

6. Gıda Güvenliği Kongresi’ne bildiri gönderimi sadece Kongre web sitesinde yer alan elektronik sistem (abstractagent) üzerinden kabul edilecektir. Yazarlar öncelikle sisteme giriş yapmalı ve sistemdeki adımları takip ederek bildirilerini göndermelidirler. Bildirinizin başarılı bir şekilde gönderilmiş olmasını takiben, sistemden tarafınıza bir e-posta gönderilecektir. Sadece doğru bir şekilde gönderimi tamamlanmış olan bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecek ve tamamlanmamış taslak bildiriler sistemden silinecektir. Eğer e-posta almadıysanız, bildiriniz başarılı bir şekilde gönderilmemiş olabilir, lütfen kontrol ediniz.
Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 1 Mart 2018 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri başvuruları sözlü ve poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Bilimsel Danışma Kurulu bu tercihleri göz önünde bulundurmakla birlikte, bildiri şeklini değiştirme hakkına da sahiptir.  Sözlü bildirilerin sunum süresi 20 dakika olup, bildiri başvurularında, belirtilen kurallara uyulması önem arz etmektedir.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAYINI

Bildiriler, başvuranın kimliği görülmeyecek şekilde Hakem Kurulunda yer alan en az 2 (iki) hakem tarafından değerlendirilerek, hakemlerin değerlendirmesi sonucunda kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/ poster) 20 Mart 2018 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir.
Kongre kayıt işleminin tamamlanması için web sitesinde yer alan kayıt formunun doldurularak gönderilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen ve erken kayıt ücretinden faydalanmak isteyen katılımcıların erken kayıt tarihi olan 30 Mart 2018 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

Tüm bildiri özetleri dijital olarak kongre katılımcılarına verilecek olup, ayrıca Kongre web sitesinde de elektronik olarak yayınlanacaktır. Kongrede yapılan sunumların ardından, tam metni yayınlanmaya uygun görülen bildiri sahiplerinden tam metinler talep edilecek ve davetli konuşmaların metinleri ile birlikte ayrıca kitaba basılacaktır.

Özet Bildiri Hazırlama İlkeleri
Bildiri özetleri direkt kongre konu başlıkları ile ilgili olmalı ve elektronik sistem üzerinden yapılacak başvuru sırasında Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir.
Özet bildirinin içeriği, yazım kurallarına uygunluğu yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Hakem Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
Bildiri özetleri minimum 480 kelime maksimum 600 kelimeden (başlık ve adresler hariç) ve aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. Sekreterya tarafından bildirilen ön izlemesi yapılarak, bu bölümlerde yer alan kelime sayılarına uymayan bildiriler yazara iade edilerek tamamlanması istenecektir.

Araştırmaya dayalı bildiri özetleri

 • Başlık
 • Araştırma hipotezi (40 - 50 kelime- bu bölüm araştırma konusunun gerekçesinin bilimsel arkaplanı hakkında açık ve net ifadeler içermelidir)
 • Yöntem (en çok150 -200 kelime- Bu bölüm deneysel kurgunun anlaşılabilmesine olanak verecek açıklıkta olmalıdır ve analitik teknikler ile istatistiksel analiz yöntemlerini içermelidir. Standart yöntemler için detay verilmesinden kaçınılmalıdır. Herhangi bir yöntemde modifikasyon yapılmış ise mutlaka vurgulanmalıdır.)
 • Sonuçlar (en çok 250- 300 kelime. Bu kısım araştırma konusu olan problem ile ilişkili objektif verileri içermelidir. Sonuçların gıda güvenliği kavramına somut katkılarının bu kısımda kısaca tartışılması beklenmektedir)
 • Tartışma (en çok 40 - 50 kelime- Sonuçların gıda güvenliği kavramına araştırma problemi özelinde somut katkılarının bu kısımda kısaca belirtilmesi beklenmektedir)

Derleme bildiri özetleri

 • Başlık
 • Ana metin (Derleme konusunun gıda güvenliği kavramına somut katkılarının bu kısımda kısaca tartışılması beklenmektedir)
 • Derleme konusunda gıda güvenliği ile ilişkili açık kalan ve henüz araştırmaya konu olmamış alanlar hakkında bilgi aktarımı
 • Bildiri özetinden sorumlu yazarın derleme konusuyla ilgili yayınladığı en az 3 adet araştırma makalesinin detayları

Örnek kaynak gösterimi: George, S., Martin, H. ve Koch, J. 2017. Food safety, J Dairy Sci, 44 (2): 1-12.

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

 • Poster boyutu 70(yatay) x 100 (düşey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır.
 • Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 • Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
 • Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.
 • Poster sunumu için belirtilen sürenin sona ermesiyle posterler kaldırılmalıdır.

POSTER YARIŞMASI

6.Gıda Güvenliği Kongresi’nde ayrıca Poster Yarışması düzenlenecektir. Bildirisi poster sunumu olarak kabul edilen ve yarışmaya dahil olmak isteyen katılımcılar,  değerlendirmelerin kapsamlı yapılabilmesi açısından posterlerini sergilenecekleri biçimde elektronik olarak 20 Nisan 2018 tarihine kadar muhteber.ersin@ggd.org.tr adresine iletilmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen posterler yarışma kapsamı dışında kalacaktır.
Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır.